Demeyere hoofdkantoor in Herentals

Demeyere Comm.V, gevestigd te B-2200 Herentals, Atealaan 63 verwerkt uw persoonsgegevens enkel in de gevallen en voor de doeleinden zoals hierna vermeld.

Lees dit Privacybeleid nauwkeurig om meer te weten te komen over de manier waarop Demeyere uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt via de website https://zwillingmessen.nl. U moet dit Privacybeleid lezen in samenhang met ons Cookiebeleid en onze gebruiksvoorwaarden voor de website.

 

Demeyere kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Als wijzigingen van dermate invloed zijn op de wijze waarop Demeyere de al door Demeyere bewaarde persoonsgegevens verwerkt of openbaar maakt, zal Demeyere u vragen een nieuwe versie van dit Privacybeleid te aanvaarden zodra deze is gewijzigd. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht bij uw eerste gebruik van onze websites na communicatie van de wijziging van het Pricacybeleid  op deze websites.

 

PRIVACYBELEID

 1. Persoonsgegevens en Doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer u deze zelf communiceert op uitdrukkelijk vrijwillige basis, bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website of op basis van onze Cookie Policy,. Bij het verstrekken van deze persoonsgegevens wordt u gevraagd toestemming te verlenen voor het verzamelen en het verwerken van deze persoonsgegevens  voor beheer en analyse van de website, profilering, direct marketing en, indien u daarom gevraagd heeft, om u op de hoogte te houden via haar nieuwsbrief van haar producten en de producten van haar verbonden vennootschappen, zijnde de vennootschappen die de merken produceren of verdelen die ook vermeld worden op de website en de Zwilling groep, distributeurs van Demeyere of de Zwilling groep.

 

Wij kunnen u vragen om persoonlijke informatie te verstrekken wanneer u een verzoek indient bij Demeyere, bijvoorbeeld om informatie te ontvangen over onze producten en diensten of andere commerciële informatie, om te worden uitgenodigd voor onze evenementen en/of in het geval u andere vragen of verzoeken indient. Deze informatie kan contactgegevens (bv. naam en achternaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, beroepsinformatie) en informatie met betrekking tot uw verzoek omvatten. In dergelijke gevallen zal Demeyere uw informatie uitsluitend verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking en beantwoording van uw vraag of verzoek of voor statistische doeleinden. Demeyere kan echter op dat moment ook uw toestemming vragen om deze informatie te verwerken voor andere doeleinden die zij dan uitdrukkelijk zal communiceren.

 

Als u hebt ingestemd met het ontvangen van onze e-mail nieuwsbrief, machtigt u Demeyere om uw reacties op onze communicaties op te volgen. Dit omvat het aanpassen en het richten van onze berichten, overeenkomstig onze analyse en voorspelling van uw voorkeuren, om overmatige mailing te voorkomen en om u alleen die berichten te sturen waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.>

 

 1. Mededeling aan derden van uw persoonsgegevens

Demeyere kan uw persoonsgegevens meedelen aan de Zwilling groep, haar distributeurs en de distributeurs van de Zwilling groep en aan dienstverlener van Demeyere of de Zwilling groep die diensten verlenen aan Demeyere of de Zwilling groep waarbij een eventuele verwerking van de persoonsgegevens gebeurt onder de controle van Demeyere of de Zwilling groep in het kader van de hierboven uiteengezette doelen. Deze derden zullen te allen tijde verbonden worden aan dezelfde privacy verplichtingen. Het gaat onder meer om:

 

      Flexmail, Jaarbeurslaan 29 bus 31, 3600 Genk, KBO 0835.786.642 die mailings en communicatie verzorgt voor Demeyere aan en met haar klanten of personen die inschreven op dergelijke mailings of communicatie.

In geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, herstructurering, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis met betrekking tot de activiteiten of activa van Demeyere, kunnen uw persoonsgegevens deel uitmaken van de overgedragen activa.

 

Demeyere kan uw persoonsgegevens ook meedelen aan Facebook om reclame te maken voor Demeyere producten of producten van de Zwilling groep en dit voor direct marketing doeleinden.

 

Sommige derden aan wie Demeyere uw persoonsgegevens overdraagt ten behoeve van Demeyere kunnen gevestigd zijn buiten de Europees Economische Ruimte. In dat geval zorgt Demeyere voor een passende bescherming van uw persoonsgegevens ten aanzien van deze derden. Hiervoor zal zij in ieder geval beroep doen op het Besluit van de Commissie 2010/87/EU van 5 februari 2010.

 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het bovenstaande en Demeyere zal deze informatie op uw verzoek niet langer verwerken, tenzij i) Demeyere kan aantonen dat er zwaarwegende legitieme gronden zijn voor de verwerking die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden; of ii) dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van enige rechtsvorderingen.

 

 1. Uw rechten met betrekking tot de verwerking

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, waaronder het recht op toegang tot, de verbetering van uw persoonsgegevens, de verwijdering, beperking of overdracht van uw persoonsgegevens, en het recht op bezwaar tegen de verwerking  van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht om zich op verzoek kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten indien de verwerking wordt verricht met het oog op direct marketing of reclame.

 

Als wij geautomatiseerde besluitvorming toepassen, zoals het opstellen van profielen, wordt u op de hoogte gesteld van de logica en de betekenis en de beoogde gevolgen daarvan.

 

U kunt uw rechten uitoefenen door een brief met een kopie van uw identiteitskaart te sturen naar Demeyere Comm. V., Klantendienst, B-2200 Herentals, Atealaan 63.

 

 1. Gegevensbeschermingsautoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (voor België  gevestigd te B-1000, Brussel, Drukpersstraat 35 , www.privacycommission.be.) die bevoegd is voor privacy en gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

 1. Wettelijke verplichtingen

Niettegenstaande de voorwaarden van dit Privacybeleid, kan de verwerking, het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens buiten de voorwaarden van dit Privacybeleid om gebeuren, voor zover voorzien is in enige toepasselijke privacy wetgeving of andere wetgeving die van tijd tot tijd van kracht is. In het bijzonder kan Demeyere persoonsgegevens openbaar maken indien dit wettelijk vereist is of indien Demeyere te goeder trouw van mening is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om i) te voldoen aan een wettelijke verplichting, ii) de rechten of eigendommen van Demeyere of haar verbonden vennootschappen te beschermen en te verdedigen, iii) in dringende omstandigheden op te treden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of het publiek te beschermen, of iv) te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

 

 1. Ander gebruik

Indien Demeyere uw persoonsgegevens wenst te gebruiken voor nieuwsbrieven, marketing en andere commerciële doeleinden dan hierboven vermeld, zal dit alleen gebeuren met uw toestemming.

 

Demeyere kan geaggregeerde of anonieme persoonsgegevens verwerken voor verschillende doeleinden, zowel voor zichzelf als voor derden.

 

In ieder geval kan Demeyere persoonsgegevens verwerken voor statistische doeleinden, bijvoorbeeld om hun diensten te evalueren.

 

 1. Bewaring van persoonsgegevens

In principe bewaren wij uw persoonsgegevens voor een periode van 3 jaar, tenzij uitdrukkelijk een andere periode wordt vermeld of tenzij u een aankoop heeft gedaan bij Demeyere in welk geval uw contactgegevens voor deze aankoop en andere gegevens nodig voor de uitvoering van deze koopovereenkomst 10 jaar worden bijgehouden of zolang de garantie loopt op het product.

 

 1. Beveiliging

Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen wij en onze serviceproviders redelijke voorzorgsmaatregelen en passen wij algemeen erkende beveiligingsstandaarden toe om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet ongepast verloren gaan, worden misbruikt, worden geopend, bekend worden gemaakt, worden gewijzigd of vernietigd.

 

Persoonsgegevens worden beschermd door beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de aard van de informatie.

 

 1. Links

>De websites van Demeyere kunnen links bevatten naar andere websites waarop dit Privacybeleid niet van toepassing is aangezien deze worden beheerd door derden. Wanneer u op één van deze links klinkt, kunt u naar een andere website worden doorgestuurd. Demeyere is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en raadt u aan om hun privacybeleid te lezen, dat kan afwijken van dat van ons.

 

COOKIEBELEID

 1. Algemeen

Demeyere gebruikt cookies en andere webtechnologie>ën, zoals pixel tags, voor het gemak van onze gebruikers en die het toelaten om het gebruik van een website na te gaan.

 

>Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website op uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u die website raadpleegt.

 

 1. Weigeren van cookies op eindapparaat

Indien u niet wenst dat cookies worden opgeslagen op uw eindapparaat, kunt u de instelling van uw browser aanpassen zodat cookies standaard worden geweigerd. U kan ook reeds geplaatste cookies wissen via de instellingen van uw browser. Informatie om cookies te weigeren en te wissen kan u onder meer op de volgende websites terugvinden:

 

–          Internet Explorer: over het wissen en weigeren van cookies: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies

 

–          Google Chrome: over het wissen en weigeren van cookies: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

 

–          Firefox/Mozilla: over het weigeren van cookies: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

 

–          Safari: over het wissen en weigeren van cookies: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US

 

–          Opera: over het wissen en weigeren van cookies:  http://help.opera.com/Linux/10.10/nl/cookies.html

 

Het is mogelijk dat door het weigeren van bepaalde cookies, sommige onderdelen van deze website niet, of niet optimaal werken.