ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

VAN DE FIRMA DEMEYERE COMM. V. VOOR DE ONLINE SHOP OP WWW.ZWILLINGMESSEN.NL

Laatste wijziging: 20 Juni 2023

TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Voor de zakenrelatie tussen de firma Demeyere Comm. V. (hierna „Demeyere“ genoemd) en de klant (hierna „besteller“ genoemd) gelden uitsluitend de hiernavolgende Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna „AVV“) in de versie die gold op het moment van de bestelling. DEMEYERE behoudt zich het recht voor om deze AVV aan te passen, op elk moment en op ieder punt. De aangepaste versie wordt online gepubliceerd, met aanduiding van de datum van de laatste aanpassing. Afwijkende voorwaarden van de besteller erkent DEMEYERE niet en binden DEMEYERE niet, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

1.2 De besteller is consument, aangezien het doel van de bestellingen buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit valt.

Contactinformatie:

Demeyere Comm.V.
Atealaan 63
BE-2200 Herentals
België
BTW-nummer BE0400.853.884

TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

2.1 De plaatsing van een bestelling in de Demeyere online shop vormt een aanbod van de besteller aan DEMEYERE om een koopovereenkomst af te sluiten. Het aanbod kan echter slechts gedaan worden indien de besteller deze AVV en het Privacybeleid (beschikbaar op de webpagina https://www.demeyereshop.be/privacy) heeft geaccepteerd. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de besteller onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze AVV die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten met de besteller en er één geheel mee vormen. Wanneer de besteller een bestelling plaatst via de online shop van DEMEYERE, zal DEMEYERE de besteller een e-mail sturen die de ontvangst van de bestelling bevestigt en de details hierover vermeldt (ontvangstbevestiging) en die de besteller via de functie “Afdrukken” kan uitprinten. Deze ontvangstbevestiging vormt geen aanvaarding van het aanbod, maar dient de besteller er slechts over te informeren dat zijn bestelling bij DEMEYERE is binnengekomen. Een koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer DISTRIMEDIA het bestelde product naar de besteller verzendt en de verzending door DEMEYERE bevestigt wordt met een tweede e-mail naar de besteller (verzendingsbevestiging). Wanneer meerdere producten zijn opgenomen in één en dezelfde bestelling, en de verzendingsbevestiging niet al deze producten vermeldt, komt geen koopovereenkomst tot stand voor de producten die niet worden vermeld. DEMEYERE slaat de tekst van het contract op en zendt de besteller de bestelgegevens en de AVV per e-mail toe. De AVV kunnen te allen tijde ook op deze pagina ingekeken en gedownload worden.

2.2 DEMEYERE biedt geen producten aan voor de aankoop door minderjarigen. Ook de producten voor kinderen (bv. kinderbestekken) kunnen uitsluitend door volwassenen worden gekocht.

2.3 Alle producten worden uitsluitend verkocht in hoeveelheden die gebruikelijk zijn voor huishoudens. Dit heeft betrekking op zowel het aantal bestelde producten in het kader van een bestelling als de plaatsing van meerdere bestellingen van hetzelfde product, waarbij de op zichzelf staande bestellingen een in huishoudens gebruikelijke hoeveelheid omvatten.

3 INFORMATIE OVER HET HERROEPINGSRECHT

Voor zover de besteller consument is zoals bedoeld in artikel I.1, 2° van het Belgisch Wetboek Economisch Recht (zie ook 1.2 van deze AVV), heeft hij het volgende wettelijke herroepingsrecht op basis van dit § 3:

3.1 Herroepingsrecht

De besteller heeft het recht om het contract te herroepen binnen veertien dagen zonder vermelding van redenen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop de besteller of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de artikelen in bezit heeft genomen of – indien meerdere artikelen, die de besteller in het kader van een eenvormige bestelling besteld heeft, afzonderlijk worden geleverd – op de dag, waarop de besteller of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste artikelen in zijn bezit heeft genomen.

Om van zijn herroepingsrecht gebruik te maken, moet de besteller DEMEYERE informeren over zijn beslissing om het contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bv. een met de post verzonden aangetekende brief, fax of e-mail). Hij kan daarvoor het bijgevoegde standaard herroepingsformulier (zie §3.3) gebruiken, hoewel dit niet verplicht is.

De herroeping dient gericht te worden aan:
Demeyere Comm.V.
Atealaan 63
BE-2200 Herentals
België
BTW-nummer BE0400.853.884

In geval van de verzending van de herroepingsverklaring per e-mail dient deze te worden gericht aan het e-mailadres service@demeyere.be.

Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het dat de besteller de mededeling over de gebruikmaking van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt. Vereiste voorwaarde voor de gebruikmaking van de rechten volgens de terugnameverplichting is echter dat de besteller de artikelen volledig en ongeschonden in de originele verkoopverpakking terugzendt.

 

3.2 Gevolgen van de herroeping

Als de besteller het contract herroept overeenkomstig 3.1, dient DEMEYERE hem alle betalingen die zij ontvangen heeft terug te betalen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat de besteller heeft gekozen voor een andere leveringswijze dan de door DEMEYERE aangeboden, voordeligste standaard leveringswijze), uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling van de besteller over de herroeping van het contract bij DEMEYERE is binnengekomen. Voor deze terugbetaling maakt DEMEYERE gebruik van hetzelfde betalingsmiddel, waarvan de besteller bij de oorspronkelijke transactie gebruik heeft gemaakt, tenzij er met de besteller uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen. In geen geval worden er omwille van deze terugbetaling tegenover de besteller kosten aangerekend.

DEMEYERE kan de terugbetaling weigeren, ook na voormelde periode van veertien dagen, totdat zij de artikelen weer heeft teruggekregen of totdat de besteller het bewijs heeft geleverd dat hij de artikelen heeft teruggezonden, afhankelijk van welk het vroegere tijdstip is.

De besteller dient de artikelen terug te zenden of over te dragen zonder uitstel en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop hij DEMEYERE van de herroeping op de hoogte brengt. De terugzending dient aan volgend adres te worden gericht:

Demeyere Comm.V.
Atealaan 63
BE-2200 Herentals
België
BTW-nummer BE0400.853.884

De termijn is gerespecteerd indien de besteller de artikelen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

Voor de kosten van de terugzending geldt het volgende. Gebruikt de besteller een door DPD beschikbaar gestelde retoursticker, dan is de terugzending vanuit België, Luxemburg en Nederland vrij van kosten voor de besteller. Een retoursticker wordt door DPD aan elk pakket toegevoegd. Nieuwe of bijkomende retourstickers kunnen te allen tijde worden aangevraagd bij DEMEYERE. Indien de besteller niet de retoursticker van DPD gebruikt, dient hij de directe kosten van de terugzending te dragen. De besteller draagt de directe terugzendingskosten voor retourzendingen vanuit andere EU-landen dan België, Luxemburg en Nederland.

3.3 Standaard herroepingsformulier

Als de besteller het contract wenst te herroepen, kan hij hiervoor het volgende formulier invullen en terugzenden naar DEMEYERE. Het is echter niet verplicht om dit formulier te gebruiken.

– Aan de firma DEMEYERE Comm V, Atealaan 63, 2200 Herentals, België of service@demeyere.be

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen van de consument(en)

– Adres/ Adressen van de consument(en)

– Handtekening(en) van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Schrappen wat niet van toepassing is.

3.4 De herroeping is uitgesloten indien er artikelen worden geleverd die niet geprefabriceerd zijn, voor wier fabricage een individuele keuze of bestemming door de klant maatgevend is of die klaar en duidelijk op de persoonlijke behoeften van de klant zijn afgestemd. Het herroepingsrecht bestaat niet bij de volgende contracten: contracten betreffende de levering van verzegelde artikelen die omwille van de bescherming van de gezondheid of om hygiënische redenen niet geschikt zijn om teruggegeven te worden als de verzegeling van dergelijke artikelen na de levering werd verwijderd.

 

4 VRIJWILLIGE TERUGNAMEVERPLICHTING VAN DEMEYERE

4.1 Onafhankelijk van de rechten van de besteller conform § 3 van deze AVV, gaat DEMEYERE tegenover de besteller de volgende vrijwillige terugnameverplichting aan.

De besteller kan ook na het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen (zie § 3 van deze AVV hierboven) het contract verbreken doordat hij de artikelen binnen 30 dagen na ontvangst daarvan (begin van de termijn op de dag na ontvangst van de artikelen) naar volgend adres terugzendt:

Demeyere Comm.V.
Atealaan 63
BE-2200 Herentals
België
BTW-nummer BE0400.853.884

4.2 De tijdige verzending van de producten volstaat om de termijn te respecteren. Vereiste voorwaarde voor de gebruikmaking van de rechten volgens de vrijwillige terugnameverplichting is echter dat de besteller de artikelen volledig en ongeschonden in de originele verkoopverpakking terugzendt. Bij artikelen die gebruikt werden, geldt de vrijwillige terugnameverplichting niet.

4.3 De terugbetaling gebeurt bij gebruikmaking van de vrijwillige terugnameverplichting in de door de besteller oorspronkelijk voor de betaling gebruikte vorm, tenzij er met hem uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen.

4.4 Het wettelijke herroepingsrecht (zie. § 3 van deze AVV hierboven) geldt onafhankelijk van de vrijwillige terugnameverplichting. Voor de gebruikmaking van het wettelijke herroepingsrecht gelden alleen de in § 3 van deze AVV vermelde voorwaarden. Het wettelijke herroepingsrecht en de garantierechten van de besteller conform § 6 van deze AVV worden niet beperkt door de bepalingen in verband met de vrijwillige terugnameverplichting.

5 PRIJZEN EN LEVERING

5.1 Alle prijzen die in de online shop van Demeyere zijn aangegeven, gelden in Euro inclusief de geldende BTW en belastingen. De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en andere aankondigingen van DEMEYERE zijn vrijblijvend in al hun onderdelen en zijn louter indicatief wat de leverings- en uitvoeringsdata betreffen.

5.2 De verzending van de artikelen gebeurt in samenspraak en rechtstreeks naar de school. De school verdeelt de producten onder de leerlingen.

6 BETALINGSWIJZEN, OPEISBAARHEID EN ACHTERSTALLIGE BETALING

6.1 In de online shop worden volgende betalingswijzen aangeboden: creditcard (MasterCard, VISA), PayPal, iDeal en Bancontact. DEMEYERE behoudt zich het recht voor, in bepaalde gevallen bepaalde betalings-methoden niet ter beschikking te stellen of naar andere betalingsmethoden te verwijzen.

6.2 Het factuurbedrag is onmiddellijk opeisbaar. Bij betaling door middel van een creditcard gebeurt de afboeking van het factuurbedrag van de bij de creditcard horende bankrekening op het moment van de bestelling van de artikelen.

6.3 Aanvullende Algemene Verkoopsvoorwaarden en informatie over de privacybescherming van de firma European Merchant Services B.V.

Om de besteller aantrekkelijke betalingswijzen te kunnen aanbieden, werkt DEMEYERE samen met MultiSafePay. Dit gesloten systeem verwerkt je betaling altijd versleuteld. Beveiligingsmaatregelen via het SSL protocol zijn ingesteld. Indien de besteller één van de hier aangeboden betalingswijzen kiest, stemt hij er in het kader van zijn bestelling mee in dat DEMEYERE zijn persoonsgegevens en de gegevens over de bestelling overmaakt aan EMS in functie van een identiteits- en solvabiliteitscontrole en de afhandeling van het contract. Alle details vindt de besteller in de aanvullende Algemene Verkoopsvoorwaarden en de informatie over de privacybescherming betreffende EMS-betalingswijzen (beschikbaar via de webpagina https://emspay.be/nl/support/algemene-voorwaarden-ems) die integraal deel uitmaken van deze AVV en altijd van toepassing zijn wanneer de besteller voor een EMS-betalingswijze opteert.

6.4 De besteller waarborgt dat alle gegevens die hij aan DEMEYERE doorgeeft correct zijn, dat hij gerechtigd is om gebruik te maken van de gekozen betaalmiddelen en dat er voldoende provisie is om de totaalprijs van de bestelling te voldoen. DEMEYERE behoudt zich het recht voor om bijkomende garanties hieromtrent op te vragen alvorens het aanbod te aanvaarden en/of producten te leveren

 

7 AANSPRAKELIJKHEID BIJ GEBREKEN

7.1 Is er bij het aangekochte artikel sprake van een gebrek, dan gelden de wettelijke voorschriften . De cessie van deze aanspraken van de besteller is uitgesloten.

7.2 Voor zover er hiernavolgend niets anders van toepassing blijkt te zijn, zijn verdergaande aanspraken van de besteller – op basis van eender welke juridische grond – uitgesloten. DEMEYERE is daarom niet aansprakelijk voor schade die niet aan het voorwerp van de levering zelf ontstaan is; in het bijzonder is DEMEYERE niet aansprakelijk voor gederfde winst of voor andere materiële schade van de besteller. Voor zover de contractuele aansprakelijkheid van DEMEYERE uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar werknemers, vertegenwoordigers en agenten.

7.3 Voor zover DEMEYERE door nalatigheid een essentiële contractuele plicht niet nakomt, is de plicht tot schadeloosstelling voor materiële schade beperkt tot de aankoopprijs. Essentiële contractuele plichten zijn verplichtingen, wier nakoming de correcte uitvoering van het contract pas mogelijk maakt, wier niet-nakoming de realisatie van de doelstelling van het contract in gevaar brengt en op wier nakoming de besteller regelmatig vertrouwt, zogenaamde “hoofdplichten”. DEMEYERE is niet aansprakelijk voor de lichte nalatige niet-nakoming van niet-essentiële plichten die uit de overeenkomst voortvloeien.

7.4 Bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de oorzaak van de schade te wijten is aan opzet of bedrog van DEMEYERE of voor zover er sprake is van een lichamelijk letsel. Ze geldt verder niet indien de besteller wettelijk geregelde rechten (in het bijzonder volgens de wet inzake productaansprakelijkheid) en bij de overname van een garantie opeist.

7.5 De besteller is verplicht passende maatregelen te treffen ter afwending en vermindering van schade.

7.6 In geval bij non-conformiteit een vervangende levering gebeurt is de besteller verplicht de eerst geleverde artikelen terug te zenden naar DEMEYERE zonder uitstel en op kosten van DEMEYERE De terugzending van de gebrekkige artikelen dient te gebeuren in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. DEMEYERE behoudt zich het recht voor om de nakoming bij non-conformiteit pas door te voeren nadat ze de eerst geleverde artikelen heeft teruggekregen.

7.7 De garantieperiode bedraagt twee jaar bij consumenten (zie § 1, alinea 2 van deze AVV hierboven), gerekend vanaf het moment van de afsluiting van het contract.

7.8 DEMEYERE is niet aansprakelijk voor gebreken van de geleverde artikelen die veroorzaakt worden doordat de artikelen onvakkundig werden behandeld of op een door DEMEYERE niet goedgekeurde manier werden veranderd. Hetzelfde geldt voor het geval dat de besteller geen gevolg heeft gegeven aan de voorschriften betreffende de behandeling en het onderhoud van de artikelen.

 

8 SCHULDVERGELIJKING, INHOUDING

De besteller heeft slechts recht op schuldvergelijking wanneer zijn eisen rechtsgeldig worden vastgesteld of door DEMEYERE niet worden betwist. Bovendien is de toepassing van een retentierecht slechts mogelijk voor zover de eis is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.

 

9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven de eigendom van DEMEYERE totdat de besteller de volledige betaling heeft verricht.

 

10 VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIKMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN ONZE KLANTEN

DEMEYERE verzamelt persoonsgegevens van de bezoeker resp. besteller in het kader van het bezoek aan de online shop en de uitvoering van bestellingen. DEMEYERE neemt daarbij in het bijzonder de voorschriften van de Belgische Privacywet (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en Boek XII. van het Belgisch Wetboek Economisch Recht inzake het recht van de elektronische economie in acht. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de besteller worden de gegevens niet aan derden doorgegeven, behalve voor de toepassing van § 11. Voor de details wordt verwezen naar het Privacybeleid van DEMEYERE (beschikbaar op de webpagina https://www.zwillingmessen.nl/privacy) die in de online shop te allen tijde in afdrukbare vorm kan worden opgevraagd.

 

11 GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie stelt via volgende link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ een platform voor de online geschillenbeslechting ter beschikking. DEMEYERE vestigt er de aandacht op dat DEMEYERE noch bereid noch verplicht is deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor beslechtingsinstanties voor consumenten.

 

12 TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTBANK

Het Belgisch recht is van toepassing op transacties tussen DEMEYERE en de besteller, waaronder deze overeenkomst (in het bijzonder de opstelling, geldigheid, invulling en nakoming ervan).

Indien een bepaling van deze AVV nietig of niet-afdwingbaar zou blijken te zijn, dan zullen de overige bepalingen hun volledige uitwerking behouden. De nietige bepaling wordt vervangen door een nieuwe bepaling, die binnen de wettelijke grenzen het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Elk geschil tussen DEMEYERE en de besteller dat niet op minnelijke wijze verholpen kan worden, valt voor zoveel als wettelijk toegestaan onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout, België.